LOVER MOSJØEN IL – REVIDERT FORSLAG 22.01 2020

Lover Mosjøen IL                                                              Rev.forslag av 22.01.2020

§1 Lagets navn
Lagets navn er Mosjøen Idrettslag, stiftet 10. november 1892. Lagets farger er hvitt og blått

 §2 Lagets formål
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrettsliv i sunne former

§3 Tilslutning
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets og de særforbund som lagets årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

§4 Medlemmer

 • For at en person skal opptas som medlem må vedkommende:
 • Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,
 • ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF
 • Medlemskap er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
 • Styret kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker

§ 4.1 Registrering av medlemmer

Laget og undergrupper plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av idrettsstyret.

§5 Utmelding – Tap/fratakelse av medlemskap

 • Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
 • Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
 • Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 1 år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
 • Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
 • Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) gjelder tilsvarende.

§5 Kontingent

 • Kontingenten fastsette av lagets generalforsamling. Kontingenten betales forskuddsvis.
  Kontingenten for støttemedlemmer kreves inn av hovedkassen.
 • Arbeidsutvalget kan innvilge frikontingent til medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til dette.
 • Ekstrakontingent kan ikke utlignes av gruppene.

 • Stemmerett har alle lagets medlemmer over 15 år, når de har betalt sin kontingent.
 • Medlemmer under 15 år har adgang til lagets møter med mindre styret av særlige grunner bestemmer noe annet.
 • Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år kan strykes av laget. Strykes et medlem av laget, kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.
 • Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner. Det blir medlemmets sak/ansvar, i slike tilfeller, å henvende seg skriftlig til styret.

§6 Styret

 • Laget har et arbeidsutvalg på 3 medlemmer: leder, nestleder/sekretær og kasserer. Til å møte i hovedlagets styre, utnevnes det en fast representant fra de enkelte styrers undergrupper. Denne representant behøver ikke være undergruppens leder.
 • Arbeidsutvalget, sammen med fast representant for hver gruppe, utgjør i fellesskap lagets hovedstyre. For å gjøre gyldige vedtak må et flertall av styret være til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 • Kassereren må være regnskapskyndig.
 • Representanter valgt til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet, i samsvar med disse organisasjoners bestemmelser, forelegges hovedstyret for godkjennelse.
 • Hovedstyret velger representanter til Idrettskretsens ting.      

§7 Styrets arbeid

 • Formannen/Leder har den daglige ledelsen av laget. Han/Leder (i det daglige delegert til kasserer) skal anvise alle utbetalinger som vedrører hovedstyrets/hovedlagets drift. Gruppeformannen/Leder for hhv. ski, turn og fotball har anvisningsrett innen rammen av sitt budsjett. Innkjøp og arrangementer utenfor terminlisten av større økonomiske betydning forlegges hovedstyret/hovedlagets styre. For bevilgninger utenom lagets drift, må det foreligge beslutning fra medlemsmøte.
 • Formannen/Leder leder styrets forhandlinger og lagets møter. Han/Leder skal passe på at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund, blir meldt.
 • Formannen/Leder må sammen med kassereren og revisoren sende inn oppgaver over lagets medlemmer til overordnet instans til rett tid.
 • Nestformannen/nestleder fungerer som formann når denne er fraværende.
 • Sekretæren skal føre protokoll over alle lagets styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han/Denne skal i samråd med formannen føre lagets korrespondanse. Han/Denne skal dessuten være lagets arkivar. Leder kan også være sekretær, om det anses fornuftig.
 • Kassereren skal føre regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes i bank eller anbringes på forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten formannens/leders og kassererens underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren kan ha i kassen. Underkasserer kan velges om det er behov for det.  
 • Revisorene skal gjennomgå ethvert regnskap av betydning etter arrangementer og minst 2 ganger årlig undersøke om alle verdipapirer og bokført materiell er til stede. Enhver revisjon, kassakontroll, kassasjon og nyanskaffelse føres inn i revisjonsprotokollen med de nødvendige merknader. Protokollen legges fem for styret så snart som råd er.
 • Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, men minst 2 ganger årlig.

§8 Guppestyrer

 • Gruppestyrer/Styrene for det enkelte underlag (ski, turn og fotball) består hver av 5 medlemmer: Formann/leder, nestformann, sekretær, kasserer og materialforvalter med 2 varamenn. Gruppeformannen/Gruppelederen er i utgangspunktet medlem av hovedstyret, men kan i stedet utnevnes en fast representant fra de enkelte styrers undergrupper jf § 6. Ved forfall til hovedstyremøter/møter i hovedlagets styre plikter et annet medlem av gruppestyret å møte. Hovedstyrets formann/Leder for hovedlaget, eller en annen av hovedstyret kan delta i de forskjellige gruppers møter.
 • Gruppestyret/Gruppestyrene kan suppleres med et medlem fra de avdelinger som ligger under gruppen når det gjelder saker som vedrører underavdelingene (f,eks A-laget i fotball eller damegruppen i gymnastikk og turn).
 • Gruppeformannen/Leder for det enkelte underlag har den daglige ledelsen av gruppen. Han/Henne skal anvise alle utbetalinger som vedrører gruppen innen rammen av gruppens budsjett og passe på at gruppen drives idrettslig og økonomisk forsvarlig. Hovedstyrets kasserer tiltrer gruppestyret ved arrangementer av økonomisk betydning. Som medlem av lagets styre er gruppeformannen/leder for det enkelte underlag (eller den som er utpekt jf §6) forpliktet til å holde styret underrettet om gruppens virksomhet.
 • Gruppens nestformann/nestleder overtar formannens/leders myndighet og plikter når denne er fraværende.
 • Gruppesekretæren fører, sammen med gruppeformannen, korrespondanse som angår gruppen. Avskrift av utgående skriv gjøres kjent for arbeidsutvalget. Ved sesongen slutt arkiveres alle skriv i lagets arkiv. Gruppesekretæren fører kartotek over de medlemmer som står tilsluttet vedkommende gruppe og sender melding til hovedsekretæren/kasserer(?) om eventuelle endringer i medlemskartoteket/medlemsregisteret.
 • Gruppekassereren plikter å føre regnskap i henhold til den fastsatte kontoplan.
 • Materialforvalter er ansvarlig for at det materiell gruppen rår over, er i forskriftsmessig stand til enhver tid. Utslitt materiell kan kasseres, og nyanskaffelser og reparasjoner foretas i samråd med gruppeformannen/leder for det enkelte underlag og innenfor budsjettets ramme.
 • Gruppestyret/ Styrene for det enkelte underlag (ski, turn og fotball) skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøre fremlegg til lagsstyret/styret i hovedlaget og står for det tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som kun vedrører gruppen, handler det selvstendig. Gruppestyret/ Styrene for det enkelte underlag (ski, turn og fotball) skal sørge for at lover og disiplin overholdes og rapportere overtredelse til hovedstyret/hovedlagets styre.
 • I god tid før lagets generalforsamling skal gruppen avholde årsmøte hvor følgende saker skal behandles:
  a) Årsberetning
  b) Avsluttet regnskap
  c) Innkomne forslag
  d) Budsjettforslag
  e) Innstille forslag ovenfor valgkomiteen på gruppestyre for kommende år

§9 Generalforsamlingen/Årsmøtet

 • Generalforsamling/Årsmøte holdes innen utgangen av november/mars. Generalforsamlingen kalles inn med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring i pressen.

 • Generalforsamlingen behandler:
  1. Valg av dirigent og kontroll av stemmerett
  2. Årsberetning fra laget som helhet og fra gruppene
  3. Revidert regnskap
  4. Forslag som er kommet inn. Forslagene skal være styret i hende 14 dager før generalforsamlingen/årsmøtet
  5. Budsjett for kommende termin.
  6. Valg av:
  a) Arbeidsutvalget/Styret bestående av formann/leder, nestformann/nestleder, sekretær og kasserer med 2 varamenn. Arbeidsutvalget/styret velges for 2 år ad/av gangen.
  b) 2 revisorer med varamenn/vara. Revisorene skal være regnskapskyndige.
  (c) Gruppestyrer bestående av formann/leder, nestformann/nestleder, kasserer og materialforvalter eller styremedlem med 2 varamenn for hver gruppe. Gruppestyrene kan etter vedtak på årsmøtene velge sine tillitsmenn for 2 år ad gangen).
  d) Valgkomite på 3 medlemmer og diverse særutvalg som Trimutvalg, Idrettsmerkeutvalg og andre utvalg.
  Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag.. I tilfelle stemmelikhet, foretas loddtrekning. Valgte tillitsmenn skal helst være fylt 15 år.
  7. Generalforsamlingen/Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller nedlegge grupper for de enkelte idrettsgrupper. For å legge ned en gruppe skal det foreligge for lagets styre/hovedlagets styre, skriftlig begrunnelse minst 14 dager før generalforsamlingen/årsmøtet, avfattet/forfattet av vedkommende gruppes styre.
  8. Valgkomiteen skal samordne gruppenes forslag til gruppestyrer, komme med forslag på arbeidsutvalgets sammensetning og senest 3 dager før generalforsamlingen/årsmøtet kunngjøre sitt valgforslag til medlemmene ved oppslag og lignende).
  9. Et hvert medlem har rett og plikt til å motta de verv de blir valgt til. Medlemmene har rett til å nekte gjenvalg av verv for like lang tid som vedkommende har innehatt sådant.

§10 Ekstraordinære generalforsamlinger

 • Ekstraordinæregeneralforsamlinger holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. De kunngjøres som vanlig generalforsamlinger med 14 dagers varsel.
 • Ekstraordinære generalforsamlinger kan bare behandle den eller de saker kravet om generalforsamlinger omfatter og som er kunngjort i innkallingen.  

§11 Disiplinære forholdsregler

 • Medlemmer som viser uverdig opptreden som kan skade lagets anseelse, f.eks.
  a) Viser seg beruset dagen før eller under et arrangement, hvortil de er tatt ut for å representere laget
  b)Som opptrer beruset på fester eller tilstelninger laget arrangerer.
  c) Som uten grunn nekter å utføre pålagte verv for laget kan styret ekskludere fra laget for kortere eller lengre tid. 

§12 Æresmedlemmer

 • Laget utarbeider egne statutter for utnevning av æresmedlemmer og for utdeling av erkjentlighetstegn.

§13 Lovendringer
Endringer i denne lov/disse vedtekter kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger etter å ha vært gjort kjent på forhånd og vært oppført på sakslisten.
Lovendringer krever 2/3 flertall blant de frammøtte.
 
§14 Oppløsning
Hvis 5 –fem- medlemmer vil holde frem med lagets arbeid, kan det ikke oppløses eller meldes ut av Norges Idrettsforbund uten dettes godkjennelse.
I tilfelle oppløsning eller utmelding tilfaller lagets midler Norges Idrettsforbund.