Lover Mosjøen il

 

§1

Lagets navn

Lagets navn er Mosjøen Idrettslag, stiftet 10. november 1892. Lagets farger er hvitt og blått.

 

§ 2

Lagets formål

Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrettsliv i sunne former.

 

§ 3

Tilslutning

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets og de særforbund som lagets årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

 

§ 4

Medlemmer

En hver som innordner seg under lagets og overornede myndigheters lover, kan opptas som medlemmer.

Ved innmelding oppgis alder, bopel og yrke og om søkeren før har vært medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. En hver opptagelse skal straks føres inn i medlemsprotokollen. Et medlem kan ikke opptas hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt (jfr. Norges Idrettsforbunds lov § 36).

Et hvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners, samt lagets lover og bestemmelser.

 

§ 5

Kontingent

Kontingenten fastsettes av lagets generalforsamling. Kontingenten betales forskuddsvis.

Kontingenten for støttemedlemmer kreves inn av hovedkassen.

Arbeidsutvalget kan innvilge frikontingent til medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til dette.

Ekstrakontingent kan ikke utlignes av gruppene.

Stemmerett har alle lagets medlemmer over 15 år, når de har betalt sin kontingent. Medlemmer under 15 år har adgang til lagets møter med mindre styret av særlige grunner bestemmer noe annet.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år kan strykes av laget. Strykes et medlem av laget, kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner. Det blir medlemmets sak, i slike tilfeller, å henvende seg skriftlig til styret.

 

§ 6

Styret

Laget har et arbeidsutvalg på 3 medlemmer: Leder, sekretær og kasserer.

Arbeidsutvalget sammen med lederne i hver gruppe utgjør i fellesskap lagets hovedstyre. For å gjøre gyldige vedtak må et flertall av styret være til stede.Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Kassereren skal være regnskapskyndig.

Representanter valgt til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet, i samsvar med disse organisasjoners bestemmelser, forelegges hovedstyret for godkjennelse.

Hovedstyret velger representanter til Idrettskretsens ting.

 

§ 7

Styrets arbeid

Formannen har den daglige ledelsen av laget. Han skal anvise alle utbetalinger som vedrører hovedstyrets drift. Gruppeformannen har anvisningsrett innen rammen av sitt budsjett. Innkjøp og arrangementer utenfor terminlisten av større økonomiske betydning forelegges hovedstyret. For bevilgninger utenom lagets drift, må det foreligge beslutning fra et medlemsmøte.

Formannen leder styrets forhandlinger og lagets møter. Han skal passe på at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund, blir meldt.

Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgave over lagets medlemmer til overordnet instans til rett tid.

Nestformannen fungerer som formann når denne er fraværende.

Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med formannen føre lagets korrespondansen. Han skal dessuten være lagets arkivar.

Kassereren skal føre regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes i bank eller anbringes på forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten formannens og kassererens underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren kan ha i kassen. Underkasserer kan velges om det er behov for det..

Revisorene skal gjennomgå ethvert regnskap av betydning etter arrangementer og minst 2 ganger årlig undersøke om alle verdipapirer og bokført materiell er til stede. En hver revisjon, kassakontroll, kassasjon og nyanskaffelse føres inn revisjonsprotokollen med de nødvendige merknader. Protokollen legges frem for styret så snart som råd er.

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, men minst 2 ganger årlig.

 

§ 8

Gruppestyrer

Gruppestyrer består av 5 medlemmer: Formann, nestformann, sekretær, kasserer og matrialforvalter med 2 varamenn. Gruppeformannen er medlem av hovedstyret. Ved forfall til hovedstyremøter plikter et annet medlem av gruppestyre å møte. Hovedstyrets formann, eller an annen av hovedstyret kan delta i de forskjellige gruppers møter. Gruppestyret kan suppleres med et medlem fra de avdelinger som ligger under gruppen når det gjelder saker som vedrører underavdelingene (f.eks. A-laget i fotball eller damegruppen i gymnastikk og turn).

Gruppeformannen har den daglige ledelsen av gruppen. Han skal anvise alle utbetalinger som vedrører gruppeninnen rammen av gruppens budsjett og passe på at gruppen drives idrettsligog økonomisk forsvarlig. Hovedstyrets kasserer tiltrer gruppestyret ved arrangementer av økonomisk betydning. Som medlem av lagets styre er gruppeformannen forpliktet til å holde styret underrettet om gruppens virksomhet.

Gruppens nestformann overtar formannens myndighet og plikter når denne er fraværende.

Gruppesekretæren fører, sammen med gruppeformannen, korrespondanse som angår gruppen. Avskrift av utgående skriv gjøres kjent for arbeidsutvalget. Ved sesongens slutt arkiveres alle skriv i lagets arkiv. Gruppesekretæren fører kartotek over de medlemmer som står tilsluttet vedkommende gruppe og sender melding til hovedsekretæren om eventuelle forandringer i medlemskartoteket.

Gruppekassereren plikter å føre regnskap i henhold til den fastsatte kontoplan.

Matrialforvalteren er ansvarlig for at det materiell gruppen rår over er i forskriftsmessig stand til en hver tid. Utslitt materiell kan kasseres, og nyanskaffelser og reparasjoner foretas i samråd med gruppeformannen og innenfor budsjettets ramme.

Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøre framlegg til lagsstyret om stevner og stå for det tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som kun vedrører gruppen, handler det selvstendig.Gruppestyret skal sørge for at lover og disiplin overholdes og rapportere overtredelse til hovedstyret. I god tid før lagets generalforsamling skal gruppen avholde årsmøte hvor følgende saker skal behandles:

a) Årsberetning

b) Avsluttet regnskap

c) Innkomne forslag

d) Budsjett forslag

e) Innstille forslag overfor valgkomiteen på gruppestyre for kommende år.

 

§ 9

Generalforsamlingen

Generalforsamling holdes innen utgangen av november. Generalforsamlingen kalles inn med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring i pressen.

Generalforsamlingen behandler:

1. Valg av dirigent og kontroll av stemmerett.

2. Årsberetning fra laget som helhet og fra gruppene.

3. Revidert regnskap.

4. Forslag som er kommet inn. Forslagene skal være styret i hende 14 dager før generalforsamlingen.

5. Budsjett for kommende termin.

6. Valg av:

 

a) Arbeidutvalget bestående av formann, nestformann, sekretær og    kasserer  med 2 varamenn. Arbeidutvalget medlemmer velges for 2 år ad gangen.

 

b) 2 revisorer med varamenn. Revisorene skal være regnskaps-kyndige.

 

c) Gruppestyrer bestående av formann, nestformann, kasserer og matrialforvalter eller styremedlem med 2 varamenn for hver gruppe.   Gruppestyrene kan etter vedtak på gruppeårsmøtene velge sine tillitsmenn for 2 år ad gangen

 

d) Valgkomite på 3 medlemmer og diverse særutvalg som Trimutvalg, Idretsmerkeutvalg og andre utvalg.

 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag. I tilfelle stemmelikhet, foretas loddtrekning. Valgte tillitsmenn skal helst være fylt 15 år.

 

7.  Generalforsamlingen gjør vedtak om å opprette eller nedlegge grupper for de enkelte idrettsgrupper. For å legge ned en gruppe skal det foreligge for lagets styre en skriftlig begrunnelse minst 14 dager før generalforsamlingen avfattet av vedkommendes gruppes styre.

8. Valgkomiteen skal samordne gruppenes forslag til gruppestyrer, komme med forslag på arbeidsutvalgets sammensetning og senest 3 dager før generalforsamlingen kunngjøre sitt valgforslag til medlemmene ved oppslag og lignende.

9. Et hvert medlem har rett og plikt til å motta de verv de blir valgt til. Medlemmene har rett til å nekte gjenvalg av verv for like lang tid som vedkommende har innehatt sådant.

 

§ 10

Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. De kunngjøres som vanlig generalforsamlinger med 14 dagers varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan bare behandle den eller de saker kravet om generalforsamlingen omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 11

Disiplinære forholdsregler

Medlemmer som viser uverdig opptreden som kan skade lagets anseelse, f.eks.

a)  Viser seg beruset dagen før eller under et arrangement, hvortil de er tatt ut for å representere laget

b) Som opptrer beruset på fester eller tilstelninger laget arrangerer.

c) Som uten grunn nekter å utføre pålagte verv for laget.

kan styret ekskludere fra laget for kortere eller lengere tid.

 

§ 12

Æresmedlemmer

Laget utarbeider egne statutter for utnevning av æresmedlemmer og for utdeling av erkjentlighetstegn.

 

§ 13

Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger etter å ha vært gjort kjent på forhånd og vært oppført på sakslisten.

Lovendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

 

§ 14

Oppløsning

Hvis 5 -fem- medlemmer vil holde frem med lagetets arbeid, kan det ikke oppløses eller meldes ut av Norges Idrettsforbund uten dettes godkjennelse.

I tilfelle oppløsning eller utmelding tilfaller lagets midler Norges Idrettsforbund.

Siste nyheter

Mosjoenil.no © 2013 Mosjøen Idrettslag, Alle Rettigheter reservert.

Besøksadresse: Knut Johan Rognesvei 1, 8657 Mosjøen | Postadresse: Postboks 316, 8651 Mosjøen


Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med Mosjøen Idrettslag.

Tekst fra nyhetssidene våre skal ikke gjengis uten henvisning og link til www.mosjoenil.no


Design, konsept og utvikling av Pride Design | Logg inn